<kbd id="dxvitagz"></kbd><address id="syqmlaok"><style id="tu6c6z80"></style></address><button id="kpf0xut8"></button>

     什么是默认的编译器模块?

     微星定期更新的编译器,汇编工具,及常用库的默认模块。这些更新旨在提供增强的性能,稳定性和新功能,微星的用户。

      
     对于许多模块,MSI安装了好几个版本。你可以看到可用的版本命令“模块无济于事”,例如
     模块无济于事GCC
     输出:
     ------------------------ /panfs/roc/soft/modulefiles.common ---------
     的gcc / 4.4的GCC / 4.5 GCC / 4.6.2 GCC / 4.8.2
     GCC / GCC 4.4.1 / 4.5.0的gcc / 4.6.3的GCC / 4.8.2_pic
     GCC / GCC 4.4.3 / 4.5.1的GCC / 4.7 GCC / 4.9.2
     GCC / GCC 4.4.4 / 4.5.2 GCC / GCC 4.7 / 5.1.0
     GCC / 4.4.5 GCC / 4.5.3 GCC / 4.7.2(默认值)的GCC / 6.1.0
     GCC / 4.4.6 GCC / 4.6 GCC / 4.8.0 GCC / 6.3.0
     GCC / GCC 4.4.7 / 4.6.1 GCC / GCC 4.8.1 / 7.2.0
      
     在这里你可以看到,默认版本被指定为GCC / 4.7.2。对于没有指定的默认版本的模块,最后一个字母版本视为默认。
      
     加载模块而不指定版本时,该模块的命令将在该模块的默认版本加载,例如
     模块负荷的GCC
     等效于命令
     模块负载GCC / 4.7.2
      
     微星建议用户装载这些模块的默认版本重新编译他们为了使用这些工具来采取新版本的优势内置任何软件。另外,老的缺省版本将根据其具体的版本名称仍然可用。
      
     受影响的模块列于下表。
      
      
      
     旧的默认(前4/3) 新的默认(4/3和后)
     GCC 7.2.0 8.2.0
     PGI 17.10 18.10
     的binutils 2.28 2.32_GCC8.2.0
     OMPI 3.0.0 / GNU-7.2.0 4.0.0 / GNU-8.2.0-centos7
     FFTW 3.3.6双英特尔-2018 3.3.8-双OMPI-4.0.0-GNU-8.2.0.centos7
     促进 1.65.1 / GNU-7.2.0 1.69 / GNU-8.2.0
     CUDA 9 10.0
     cudnn 7 7.4.2
     蟒蛇 蟒蛇3 / 3.6.3_anaconda5.0.1 蟒蛇3 / 3.7.1_anaconda
     蟒蛇3 3.6.3_anaconda5.0.1 3.7.1_anaconda
     java的 jdk1.8.0_144 OpenJDK的-8_202

      

      

     类别: 
     软件

       <kbd id="06cli451"></kbd><address id="g21s9q5t"><style id="xjoqu2eo"></style></address><button id="2h0xwbsv"></button>